Maya打造晶莹剔透水花(4)

admin 12天前 8

先来看看效果!---

 

 

建一条曲线绕城圆环 生成粒子

选择环,创建曲线粒子!也就是线粒子发射器

 

 

播放发射粒子 发射器

 

 

如图所示修改参数为图中所示
调整粒子类型 粒子大小半径 等参数。。

 

 

如图调整粒子生命值等参数

 

 

没有加材质之前测试渲染。。

 

 

给水的材质用一个blinnl材质球

 

 

如图材质调整参数 配合镜头说明

 

 

渲染设置如图

 

 

这是粒子加材质后的渲染效果

 

 

后期PS里的处理 如图

 

 

 

 

后期合成 图层叠加的效果 如图!

返回